اصلی محتوا ته تیریدل

لیکواله : هرا لورانډوس

زموږ د ارادت ژمنه ، تنوع او شمول

ایل آر اېم این د کډوالو په اونۍ کې د پټنځای لمانځنه کوی

LRMN اوکراین ته په ځواب کې نوی خدمت پیل کړ