اصلی محتوا ته تیریدل

د نورو ژبو د ویونکی لپاره انګلیسی

مونږ د زده کوونکو لپاره یو ملاتړی ، دوستانه او غیر رسمی چاپیریال وړاندې کوو ترڅو د هغوی د انګلیسی سطحې ته وده ورکړی او خپل باور جوړ کړی.

مرسته ترلاسه کړئ

انګلیسی ټولګی 

هره اونۍ موږ د زده کوونکو لپاره د بی ۱، بی ۲ او منځنې کچې درې ټولګی وړاندې کوو. ټولګی په ګرامر، په نصوصو ، مکالمو او د انګلیسی په کارپوه مهارتونو تمرکز کوی. موږ په لندن کې د ESOL نورو وړاندې کوونکو ته د استولو او لاسلیک کولو لپاره هم مرسته کولی شو. 

زموږ ټولګیو ته د لاسرسی لپاره، زموږ د مرستې پاڼې ته سر ورکه. 

مرسته ترلاسه کړئ