اصلی محتوا ته تیریدل

لیکوال : پیپ

د ولسی جرګې غړی او سیمه ییز شوراګانې د این ایچ ایس د ناروغ د چارج کولو پر ضد د اعتراض په توګه ګډون کوی

د مدافع ډلو ګډ بیان د ناروغ چارج کولو لیویزهم او د نینویچ این ایچ ایس ټریټ په اړه د پلټنو راپور د خپراوی لپاره