اصلی محتوا ته تیریدل

د ذهنی روغتیا وده

مونږ ژمن یو چې خلک په خپل ورځینی ژوند کې وده ته وده ورکړو.

مرسته ترلاسه کړئ

ښځې یو ځای

زمونږ د ښځو پروژه د یو بل سره د پناه غوښتونکو ، پناه غوښتونکو او مهاجرو سره د ښځو د روغتیا او روغتیا د ښه والی لپاره ده کوم چې د جنسیت پر بنسټ د ناوړه چلند له امله د هغوی د ټپونو سره مخ شوی دی.

ښځې یو ځای

باغ

زمونږ د باغی کولو غونډې د خلکو سره مرسته کوی چې ټولنه جوړه کړی او د طبیعت له لارې خپل ښه والی ته وده ورکړی.

باغ