اصلی محتوا ته تیریدل

له کډوالو او نورو مهاجرو سره د هغوی د ژوند په بیا جوړولو کې مرسته کول

دلته په ایل آر ایم این کې مونږ خلکو ته وسایل ورکوو چې په انګلستان کې ژوند ته ځای ورکړی او په ټولنه کې وده وکړی.

داوطلب

په بریتانیا کې ځای پر ځای کول

په لویسهام کې له مهاجرو کورنیو سره د استوګنې له مرستې ، د انګلیسی ژبې د حیاتی ټولګیو د چمتو کولو او د خپلو مسیلو د غږولو لپاره د خلکو راټولول – موږ په لندن کې د مهاجرو ټولنو سره د هغوی د ژوند په جوړولو کې مرسته کوو.

د ټولنې فورم

ستاسو د ویلو او بدلون د رامنځته کولو لپاره یو ځای پیښیږی.

د ټولنې فورم

انګلیسی ټولګی

مونږ د زده کوونکو لپاره یو ملاتړی ، دوستانه او غیر رسمی چاپیریال وړاندې کوو ترڅو د هغوی د انګلیسی سطحې ته وده ورکړی او خپل باور جوړ کړی.

د ایی او ال

Lewisham Asylum Hub

موږ په خپل ښار کې د پناه غوښتونکو لپاره ځای وړاندیز کوو ترڅو په باور ، مهارتونو او د ټولنې جوړولو فعالیتونو کې برخه واخلی.

Lewisham Asylum Hub