Bỏ qua và đến nội dung chính

Cung cấp lời khuyên cần thiết

LRMN giúp mọi người giải quyết các vấn đề xung quanh quyền lợi nhập cư, nhà ở và phúc lợi. Các dịch vụ của chúng tôi dành cho những người phải đối mặt với cảnh túng quẫn, vô gia cư và không có quyền truy cập vào mạng lưới an toàn công cộng. Để giới thiệu, vui lòng nhấp vào bên dưới.

Nhận trợ giúp

Tư vấn nhập cư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hiểu biết và thông cảm cho khách hàng của chúng tôi lên đến OISC Cấp độ 3.

Tư vấn nhập cư

Tư vấn nhà ở và phúc lợi

Nhóm Phúc lợi và Nhà ở của chúng tôi cung cấp lời khuyên và hồ sơ về nhà ở và tiếp cận các phúc lợi.

Tư vấn nhà ở và phúc lợi

Trung tâm di cư

Trung tâm Di cư là một dịch vụ hỗ trợ cung cấp lời khuyên miễn phí và hỗ trợ thiết thực cho người tị nạn, người xin tị nạn và người di cư.

Trung tâm di cư