Bỏ qua và đến nội dung chính

Nghiên cứu và báo cáo

Chúng tôi tạo ra các báo cáo và nghiên cứu về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của những người chúng tôi làm việc cùng.

Tìm hiểu thêm

Chứng minh nhu cầu thay đổi

Tìm hiểu thêm về những thách thức mà khách hàng của chúng tôi phải đối mặt và các đề xuất thay đổi của chúng tôi.

Lloyds Foundation: nghiên cứu với các khách hàng LRMN, những người đã chính thức hóa tình trạng của họ từ năm 2017 đến năm 2019

Tham vấn Lewisham Borough of Sanctuary

Biến đổi thành hiện thực năm 2018

Yêu cầu thu nhập tối thiểu: Tóm tắt chính sách

Chiến dịch

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi vận động thay đổi, hãy nhấp vào nút bên dưới.

Chiến dịch

Tác động của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về tác động của chúng tôi bằng cách đọc Báo cáo tác động mới nhất của chúng tôi.

Tác động của chúng tôi